โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุคมัย เหล่าวาณิชวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษาวรรัตน์ คงสมัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบ