รองเท้าเดินบนดินเลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต เพชรสงค์, ธนันชนัย โต๊ะบู, ธราธิป คงนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฎฐา กั่วพานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง รองเท้าเดินบนดินเลน (Shoes for Walking on Clay) มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์รองเท้าเดินบนดินเลน และศึกษาประสิทธิภาพของรองเท้าเดินบนดินเลนบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งใช้หลักการกระจายแรง แรงพยุง แรงเสียดทาน และความหนาแน่นทางฟิสิกส์มาใช้ โดยการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์โดยการนำมาประดิษฐ์รองเท้าสามารถเดินบนดินเลน ซึ่งมีการทดลองเปรียบเทียบความเร็วและระยะเวลาในการเดินบนดินเลนเป็นระยะทาง 10 เมตร ระหว่างรองเท้าเดินบนดินเลนกับการเดินโดยไม่ใช้รองเท้า ผลปรากฏว่าการเดินโดยไม่ใช้รองเท้าใช้เวลาเฉลี่ย 19.59 วินาที แต่การเดินโดยใช้รองเท้าเดินบนดินเลนใช้เวลาเฉลี่ย 15.29 วินาที ส่วนความเร็วในการเดินบนดินเลนโดยไม่ใช้รองเท้า ผลปรากฏว่าสามารถทําความเร็วเฉลี่ย 0.50 เมตรต่อวินาที แต่การเดินโดยใช้รองเท้าเดินบนดินเลน สามารถทําความเร็วเฉลี่ย 0.65 เมตรต่อวินาที

จากการทดสอบประสิทธิภาพของรองเท้าเดินบนดินเลน สรุปได้ว่าการที่ใช้รองเท้าเดินบนดินเลน สามารถใช้ในการเดินบนพื้นดินเลนบริเวณป่าชายเลนได้ สามารถช่วยให้การเดินบนดินเลน เดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีการทดลองเปรียบเทียบการเดินบนดินเลน ระหว่างรองเท้าเดินบนดินเลนกับการเดินโดยไม่ใช้รองเท้าพบว่าการใช้รองเท้าเดินบนดินเลนสามารถลดระยะเวลาในการเดินได้ อีกทั้งยังเพิ่มความเร็ว ความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินมากกว่าการเดินโดยไม่ใช้รองเท้า