การศึกษาสารประกอบ GA-DOPO ที่มีคุณสมบัติเป็นสารหน่วงการติดไฟจาก Gallic acid จากเปลือกของมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฑฒิดา สมานุหัตถ์, พิรญาณ์ รัตนเรืองศรี, จิตติพัทธ์ จันทร์เรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวพร เทพจั้ง, ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.ตำบลในเมือง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารหน่วงการติดไฟทางเคมีที่นิยมทำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วเป็นสารหน่วงติดไฟที่ก่อให้เกิดมะเร็ง หรือกลายเป็นแก๊สพิษอันตรายเมื่อถูกเผาไหม้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและอาจนำไปสู่การเสียชีวิต จึงมีการผลิตสารประกอบ GA-DOPO ซึ่งทำมาจาก Gallic acid ที่ถูกสกัดออกมาจากเปลือกมะม่วงมาใช้ทดแทน Gallic acid มีคุณสมบัติพิเศษในเชิงโมเลกุล นั่นคือ มีหมู่ไฮดรอกซิล 3 ตัวประกอบอยู่ ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการการเกิดเอสเทอร์อันนำไปสู่การสร้างไตรเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารหน่วงการติดไฟได้ ในโครงงานนี้เป็นการผลิตสารประกอบ GA-DOPO ผ่านกรรมวิธีพื้นฐาน ตั้งแต่การสกัด Gallic acid จากมะม่วง จนถึงการทดสอบสมบัติการเป็นสารหน่วงการติดไฟของสารประกอบ GA-DOPO เพื่อผลิตสารหน่วงการติดไฟที่มีสารตั้งต้นจากพืช มีราคาถูก และมีการนำเศษเปลือกมะม่วงที่ถูกทิ้งมาใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด