ซอฟต์แวร์ช่วยคัดกรองพฤติกรรมคล้ายออทิสติกของนักเรียนประถมศึกษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวิน ทฤษณาวดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อคัดกรองพฤติกรรมคล้ายออทิสติกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ความผิดปกติของออทิสติกสเปกตรัม (ASD) เป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็ก 1 ใน 100 คน ในขณะที่ "ออทิสติกเทียม" ก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงดูที่ขาดความเข้าใจ ซอฟต์แวร์นี้จะถูกสร้างขึ้นด้วย Python โดยอาศัยไลบรารี Tkinter, OpenCV, MediaPipe, Pyaudio และ Google Speech to Text เพื่อวิเคราะห์รูปภาพ, เสียง, และการตอบคำถาม ตามเกณฑ์การคัดกรองที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ โครงงานนี้ถือเป็นการพัฒนาเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุพฤติกรรมที่คล้ายกับออทิสติก ผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อช่วยเหลือเด็กที่อาจได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที