การสังเคราะห์ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนกัมมันต์จากเปลือกลูกยางพารา เพื่อประยุกต์ใช้ในตัวเก็บประจุยิ่งยวด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดิษฐ์ลดา ปัดถามัย, ธนกฤต มงคลศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงฤดี เทศสนั่น, ชนันทร์พรรษ โคตรวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

​ในปัจจุบันมนุษยชาติ มีการศึกษาและพัฒนา อุปกรณ์ที่สามารถจะเก็บประจุไฟฟ้าได้มากกว่าอุปกรณ์ตัวเก็บประจุแบบปกติทั่วไป ตัวเก็บประจุยิ่งยวดสามารถเก็บประจุไฟฟ้าปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถปล่อยประจุอย่างช้าๆ เหมือนแบตเตอรี่ หรือสามารถปล่อยประจุไฟฟ้าออกไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนตัวเก็บประจุแบบปกติ ทำให้ในปัจจุบันตัวเก็บประจุยิ่งยวดมีความนิยมและถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลากหลายภาคส่วน ตัวอย่างเช่น สามารถนำไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และในรถยนต์ไฟฟ้า

ดั้งนั้นจึงมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องประจุยิ่งยวดอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ และด้านการทหาร อีกทั้งยังไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อตัวคนที่ใช้งานและสิ่งแวดล้อม