ไม้เท้าส่งเสียงนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิญาดา ธิญาดา วงศ์อาษา, จตุรภัทร โสรส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุสิษฐ์ เกื้อกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาเลยต้องการสร้าง ไม้เท้าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยเป็นการลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุมากขึ้น ซึ่งไม้เท้าของเราเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความคิดเสมือนมนุษย์

โดยวิธีการแจ้งเตือน เมื่อเข้าใกล้วัตถุในระยะ 30-50 เมตร พร้อมทั้งจะมีการแจ้งเตือนระบบเสียงว่าสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าคืออะไร พร้อมทั้งบอกระยะทาง แม้ว่าไม้เท้าผู้พิการทางสายตาไม่สามารถทดแทนการมองเห็นได้ แต่มันก็จะช่วยให้ผู้ใช้ได้เดินไปสถานที่ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว และลดอันตรายต่อผู้พิการทางสายตาได้