การพัฒนาสายรัดข้อมือช่วยชีวิตผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศันสนีย์ แสงสว่าง, สุภิดา แสงอุไร, ปฐมาวดี พรมสงวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชุดา วงษาราษฎร์, ราชวัลลภ ลำพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสังคมไทยมีอัตราการเพิ่มของวัยผู้สูงอายุมากขึ้น ส่วนบุตรหลานก็จะต้องรับภาระหน้าที่ทั้งต้องดูแลและหารายได้ ในช่วงที่บุตรหลานต้องออกไปทำงานหรือเรียน ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านคนเดียว ซึ่งอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อใดก็ได้

เราจึงเกิดแนวความคิดที่จะทำการพัฒนาสายรัดข้อมือช่วยชีวิตผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อให้ไว้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านคนเดียวหรือนอนติดเตียง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาระบบส่งข้อความที่อยู่ในกำไลจะส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่น Line เพื่อแจ้งเหตุแก่ลูกหลานหรือผู้ที่รับหน้าที่ดูแล