กระดาษจากเปลือกผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาขยะอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาภา วิธานติรวัฒน์, อิสริยา พงศภัคตระกูล, กมลนันท์ จิตรานุกูลกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภินันท์ ล้อสินคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีขยะสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น กลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ บ้านเมืองสกปรกจนกลายเป็นแหล่งเชื้อโรค รวมถึงเกิดมลพิษให้สิ่งแวดล้อมจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จำนวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งขยะแต่ละประเภทได้เป็น ขยะทั่วไป เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี คิดเป็นร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด ขยะรีไซเคิล เป็นขยะสามารถนำมาหลอมใช้ใหม่ได้หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้องและทำความสะอาดก่อนทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 30 ของขยะทั้งหมด และขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า คิดเป็นร้อยละ 64 ของขยะทั้งหมด ขยะอินทรีย์คือขยะที่มีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบจากปริมาณขยะทั้งหมด และเนื่องด้วยสังคมทางการเกษตรของประเทศไทยที่ทำให้เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งผลของการแปรรูปจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทางการเกษตรคือเศษพืชผักผลไม้จำนวนมากที่ผู้ประกอบการไม่ทราบวิธีการจัดการหรือการนำไปแปรรูปต่ออย่างสร้างสรรค์

ปัญหาปริมาณขยะเป็นปัญหาที่ถือเป็นเป็นภัยเงียบที่อาจสร้างปัญหาจนสายเกินแก้ในประเทศไทยโดยที่คนไทยลืมคำนึงถึง คณะผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดที่จะต้องการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นผลจากการแปรรูปจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทางการเกษตร โดยนำขยะอินทรีย์มาแปรรูปและนำไปใช้ได้จริง จึงเกิดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชื่อ “กระดาษจากเปลือกผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาขยะอินทรีย์ในประเทศไทย” ต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งโครงงานนี้เป็นการนำเปลือกสัปปะรดและเปลือกส้มมาทำเป็นกระดาษตามกระบวนการทำกระดาษสา มาดัดแปลงกระบวนการวิธีในการทำที่ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งกระดาษที่ทำจากเปลือกผลไม้นี้น่าจะนำไปต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งและนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนคนไทยให้ปฎิบัติตามโดยทั่วไป