กล่องยาเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิกา กุลธนปรีดา, ฐานิตา ชูสังข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ, รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานกล่องยาเพื่อผู้ป่วยสูงอายุจัดทำขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยทานยาได้ตรงเวลาและถูกชนิดโดยใช้การเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ มีอุปกรณ์หลักที่ใช้ คือ บอร์ด Arduino และ แอพพลิเคชันไลน์ ซึ่งมีวิธีดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การออกแบบและผลิตกล่องยา การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมโดยควบคุมและส่งข้อมูลผ่าน Arduino ด้วย PHP กล่องยาเพื่อผู้ป่วยสูงอายุจะส่งข้อความแจ้งเตือนเป็นข้อความเมื่อไม่รับประทานยาหรือรับประทานยาผิดชนิดไปยังมือถือของผู้ดูแลโดยผ่านแอพพลิเคชันไลน์ จากการทดลองใช้งานพบว่ากล่องยาสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์โดยสามารถทำงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และการทดลองกับผู้ป่วยเบาหวานเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชันไลน์สามารถทราบพฤติกรรมการทานยาของผู้ป่วยและสามารถเตือนผู้ป่วยเมื่อไม่ได้รับประทานยาตรงตามเวลาและถูกชนิด