โปรแกรมเครื่องคิดเลขนัยสำคัญ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พฤกษ์ โมลาขาว, รชต คล่องดี, บารมี เมืองทองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน การคำนวณได้มีบทบาทการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นวิชา ฟิสิกส์ เคมี

และชีววิทยา รวมถึงวิชาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางสถิติ ที่เป็นปัญหาอย่าง

ยิ่งในการคำนวณที่มีเลขทศนิยมเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะจะต้องคำนวณให้ถูกต้องตามหลักเลขนัยสำคัญ เพื่อ

ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ตรวจ ซึ่งถ้าใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาทั่วไป หรือแม้กระทั่งเครื่องคิด

เลขวิทยาศาสตร์ ก็จะทิ้งความเป็นนัยสำคัญของเลขแต่ละตัวไป ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์

ของเลขนัยสำคัญได้ง่าย ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้ จึงได้ร่วมกันคิด “โปรแกรมเครื่องคิด

เลขนัยสำคัญ” ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขที่มีเลข

ทศนิยมและเลขนัยสำคัญ โดยใช้โปรแกรม DEV C ในการเขียนค าสั่งเป็นภาษาซี เพื่อใช้โปรแกรมในการ

คำนวณโจทย์เกี่ยวกับทศนิยมและเลขนัยสำคัญ