วัสดุ ทดสอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลฉัตร สินชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง, ทีปรัฐฏ์ เดียวประเทสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใส่บทคัดย่อ จากโครงงานที่น้องๆ พัฒนา ไว้