การศึกษาความสามารถการจับโลหะของโปรตีนกาวไหมเซริซิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสนา ภานา, วชิราภรณ์ หิ้นยกฮิ้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพงษ์ น้อยสีภูมิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไหม ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ การบริโภค อีกทั้งยังถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ มีมูลค่าสูง สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างมหาศาล เส้นไหมเป็นเส้นใยโปรตีนธรรมชาติ เหนียว ทนทานและมันวาว จึงนิยมนำมาถักทอเป็นเครื่งนุ่งห่มต่างๆ ในเส้นไหมมีโปรตีนกาวไหมหรือที่เรียกว่า เซริซิน ซึ่งมีคุณสมบัติหลายประการ เช่น ทางการแพทย์ การต้านอนุมูลอิสระ และที่สำคัญ เซริซินมีหมู่ไฮดรอกไซด์ซึ่งทำหน้าที่จับกับโลหะ โดยคณะผู้จัดทำจึงสนใจในการนำเซริซินไปดักจับโลหะชนิดต่างๆ แล้ววัดด้วยเครื่อง UV