การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวหอมมะลิ 105 โดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการกระตุ้นเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ 105

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนภัสสร์ มะยะเฉียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศาสตรา พรมอารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข่าวงานวิจัยพลังแม่เหล็กสร้างพันธุ์สู้โลกร้อน (ชุติมันต์ , 2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยศึกษาโดยศึกษาการใช้สนามแม่เหล็กถาวรกระตุ้นการงอกและการเจริญเติบโตของพืชจากเมล็ดโดยตรง พืชที่ได้รับพลังงานแม่เหล็กนั้นพบว่าจะสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในภาวะโลกร้อนได้ดีและพบอีกว่าพลังแม่เหล็กถาวรมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายอย่าง ช่วยเพิ่มอัตราความเร็วในการงอก ช่วยพัฒนาระบบรากพืชให้ดีขึ้น การติดดอก ให้ผลผลิตเร็วขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีจากผลของงานวิจัยดังกล่าวทำให้กลุ่มของข้าพเจ้ามีความสนใจในการนำข่าวงานวิจัยมาต่อยอดและพัฒนาเป็นโครงงานโดยใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถที่จะศึกษา สรีรวิทยา กายวิภาคของพิชได้ดีและาการทดลองเพราะว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถ ควบคุมอุณหภูมิ ธาตุอาหาร ความเข้มของแสง รวมทั้งการดูแลและรักษาพืชแตกต่างกับการปลูกพืชโดยทั่วไปที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ธาตุอาหาร ความเข้มของแสง และการดูแลรักษาพืชได้ โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ 105 ที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบใช้สนามแม่เหล็กถาวรในการกระตุ้นและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบมาตรฐานโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสูตรมาตรฐานและมีการใช้รูปแบบของการวางสนามแม่เหล็กเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของพื สมมุติฐานของการศึกษานี้คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชที่ถูกกระตั้นด้วยสนามแม่เหล็กนั้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชให้มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น