โรงเรือนอัตโนมัติสำหรับการเพิ่มผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ด้วยโปรแกรม KidBright

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พักตรสรณ์ เล้าทรัพย์ทวี, ภัทรลภา ศรีทันดร, ธนวัฒน์ คุ้มรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทิมา นุชฉัยยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษา ออกแบบและจัดทำโรงเรือนระบบอัตโนมัติสำหรับการเพิ่มผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ด้วยโปรแกรม KidBright คณะผู้จัดทำได้ออกแบบและสร้างโรงเรือนจำลองเป็นโรงเรือนปิด ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 2.5 เมตร ด้านบนคลุมด้วยพลาสติกใส ด้านข้างและด้านล่างคลุมด้วยมุ้งกันแมลง และให้ระบบทำงานผ่านโปรแกรม KidBright ที่ใช้งานผ่านบอร์ด KidBrightและบอร์ด IKB1 โดยการเขียนโปรแกรมกำหนดอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม ในการกำหนดอุณหภูมิได้ใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นตัววัดข้อมูล หากอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส เซนเซอร์ตัวนี้จะส่งข้อมูลมายังบอร์ด เพื่อสั่งงานไปยังหัวพ่นหมอกทั้ง 3 หัว ให้ทำงานพร้อมกันจนกระทั่งอุณหภูมิภายในโรงเรือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส หัวพ่นหมอกจะหยุดทำงาน ส่วนการกำหนดความชื้นในดินได้ใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินเป็นตัวรับข้อมูล หากความชื้นในดินมากกว่า 220 เซนเซอร์ทั้ง 2 กระถางจะส่งข้อมูลไปยังบอร์ดเพื่อสั่งงานต่อไปยังวาล์วไฟฟ้าให้ทำงาน น้ำจะถูกส่งไปตามท่อเพื่อรดน้ำในกระถางซึ่งเป็นแบบระบบน้ำหยด เมื่อความชื้นในดินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 220 วาล์วไฟฟ้าจะหยุดทำงาน โดยการทำงานของระบบทั้งหมดนั้นสามารถเก็บข้อมูลอย่างละเอียดไว้ใน Google Sheets ทุก ๆ 1 นาที และแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชัน Line ทุก ๆ 5 นาที คณะผู้จัดทำคาดหวังว่าโรงเรือนอัตโนมัติและระบบต่าง ๆ ที่คณะผู้จัดทำสร้างขึ้นจะสามารถควบคุมอุณหภูมิและปรับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ได้