โมเดล ตรวจจับ ถ้อยคำเกลียดชัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรดนัย เกตุลุนสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติวรรณ ศิริวัฒนกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาที่มีการใช้ถ้อยคำเกลียดชัง หรือแม้กระทั่งการใช้ถ้อยคำดูถูกบนโลกออนไลน์ที่สามารถสังเกตได้ทั่วไป เนื่องจากมีผู้คนหลากหลายแบบหลากหลายความคิด ทำให้มีการใช้ถ้อยคำเกลียดชัง หรือ ดูถูก เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ จนนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น Cyberbullying, การด่าทอ, การพูดจาทำให้ผู้อื่น เกิดความเสียหาย ทำให้ผู้พัฒนามีความสนใจในการสร้างบางสิ่งบางอย่างออกมาระบุถ้อยคำเกลียดชัง หรือ ดูถูก นั้นจึงเป็นสาเหตุที่ผมมีความสนใจในการทำปัญญาประดิษฐ์ เพื่อจะมาตรวจจับความยุ่งยากเหล่านี้ที่จะสามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ และสามารถแก้ปัญหานี้ โดยพัฒนาโครงงานนี้เป็นการสร้างปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถตรวจจับ ถ้อยคำ ประโยค จากเสียงที่มาจากสื่อต่างๆ ว่า ถ้อยคำนั้นหรือประโยคนั้น มีถ้อยคำที่สื่อถึงความเกลียดชังหรือการดูถูกหรือไม่ โดยจะสร้างโดยเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนผ่าน Google Colab เป็นตัวหลักในการสร้างโมเดลตัวนี้ และใช้ Dataset ที่มีถ้อยคำดูถูก หรือเกลียดชังในการฝึกปัญญาประดิษฐ์ โดยจะเริ่มจากการวิเคราะห์ Dataset ที่ใช้ฝึกหลังจากนั้นก็ดูผลลัพธ์ที่ได้ออกมาและระบุข้อบกพร่อง และแก้ไขจุดข้อบกพร่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ทำได้ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าตัวปัญญาประดิษฐ์จะสามารถตรวจจับ และได้ผล ตามเกณฑ์ที่ผู้พัฒนาคาดหวังไว้ได้ โดยจะทดสอบปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้โดยการนำ Dataset จากแหล่งอื่น ๆ ที่มีรูปแบบคล้ายๆกันมาให้ตัวโมเดลนี้มาทดสอบ ว่าสามารถตรวจจับ ความเกลียดชังหรือการดูถูก จากถ้อยคำหรือประโยคที่ได้ใส่เข้าไปนั้นได้หรือไม่ แต่ในกรณีที่ถ้อยคำหรือประโยค ไม่สามารถตรวจจับอะไรได้หรือไม่มีอะไรเลย จะทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็นไม่มีถ้อยคำเกลียดชังหรือดูถูกนั้นเอง หลังจากนั้นผมจะทำการวัดผลว่าทำได้ดีแค่ไหน และวัดผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ และพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพึงพอใจ ใช้งานได้จริง โดยเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับหลังจากพัฒนาเสร็จคือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถแยกแยะระหว่าง ถ้อยคำเกลียดชัง ดูถูก จาก ถ้อยคำปรกติได้ และหวังว่าตัวโมเดลนี้อาจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ หรือควบคู่กับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ด้วย