การสังเคราะห์สารเสมือนเซอร์ทราลีนที่มีโครงสร้างอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชชาภัทร ดิษสกุล, ธัญรดี วงษ์พิทักษ์โรจน์, ชนวีร์ ทองมณโฑ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนศานต์ นิลสุ, Christopher Smith

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารเซอร์ทราลีนเป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อรักษาอาการซึมเศร้า ซึ่งทำงานโดยเข้าไปแย่งจับและบดบังฮอร์โมนเซโรโทนินไม่ให้จับกับโปรตีนตัวพา (transporter protein) แต่สารเซอร์ทราลีน มีราคาค่อนข้างแพง เนื่องจากโครงสร้างมีศูนย์กลางไครัล (chiral centers) และจำเป็นที่จะต้องถูกคัดแยกให้บริสุทธิ์หลังการสังเคราะห์ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต โครงงานนี้จึงพยายามที่จะค้นหาและคัดเลือกสารโครงสร้างเสมือนของเซอร์ทราลีนที่ไม่มีศูนย์กลางไครัล แล้วนำมาจำลองการจับกันของโมเลกุลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรต่าง ๆ เช่น ค่าการจับตัวของโปรตีนตัวพาของสารเซอร์ทราลีน ขนาดของสารคล้ายเซอร์ทราลีนที่สร้างขึ้น รวมถึง สังเกตตำแหน่งการจับตัวของสารและโปรตีนผ่านแบบจำลอง เมื่อคัดเลือกสารที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าสารเซอร์ทราลีนได้แล้ว ผู้จัดทำจะค้นหาวิธีการสังเคราะห์สารที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพการผลิตดีที่สุด โดยการสังเคราะห์สารในห้องปฏิบัติการ