การศึกษาการดูดซับและการตรวจวัดโลหะหนักด้วยแกลบที่เคลือบด้วยสารละลายแอนโธไซยานินจากเปลือกต้นประดู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวีชา มารศรี, จันทรรัตน์ นาดวง, อภิเดช เงินกระแชง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสิฏฐี ต้นไทร, อังกฤษ ไกรดัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์