การศึกษาพฤติกรรมการก่อตัวของมดแดงในการข้ามผ่านอุปสรรคในแนวดิ่งสู่การพัฒนาโครงสร้างทางวิศวกรรม 3 มิติสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไซรนา พันธุ์พฤกษ์, กัลยภรณ์ พละกุล, กานต์ชนิท เกศคำขวา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาพฤติกรรมการก่อตัวของมดแดงในการข้ามผ่านอุปสรรคในแนวดิ่งสู่การพัฒนาโครงสร้างทางวิศวกรรม 3 มิติสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า