แผ่นกรองอากาศชีวภาพด้วยวุ้นจากสาหร่ายผมนางร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยถ่านกัมมันต์และอนุภาคเงินระดับนาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ ศรีวิเชียร, กรกฎ สอนง่าย, ชามาณัฎฐ์ ด้วงเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้สนใจในคุณสมบัติความเป็นวุ้นของสาหร่ายผมนางที่หลังจากนำไปการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จึงได้นำสิ่งที่ได้นี้มาศึกษาในการทำเป็นวัสดุกรองอากาศจากสาหร่ายผมนาง ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ง่าย และทางคณะผู้จัดทำคาดหวังว่าวัสดุกรองอากาศจากสาหร่ายผมนางจะสามารถช่วยแก้ปัญหามลพิษในอากาศได้ด้วยเช่นกัน