การออกแบบโต๊ะเลคเชอร์ตามหลักการยศาสตร์ เพื่อลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวคนธ์ โอภาศรีโรจน์, สิทธิคม คณานุรักษ์, นพวินท์ ศึกหาญอาชาวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์