พลาสเตอร์ทางการแพทย์เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและสมานแผลโดยสกัดแทนนินจากใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซอฟียะห์ มะแอ, นูรษานีย์ ซิมา, นูรูลเคร์ก มะเร๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุสลัน ยะผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียจากดอกแคและใบ สาบเสือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของดอกแคและใบสาบเสือในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยมีการ เกบ็ข้อมูลและทดลองในระหว่างเดือนกันยายน2565ถึงเดือนพฤษภาคม2566จํานวนทั้งสิ้นในการเรียบเรียง และนําเสนอข้อมูล4ครั้ง

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ พบว่าผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนัง ที่ปรากฏพบว่าทั้งดอกแค และใบสาบเสือสามารถบยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ และในขั้นตอนการพิจารณาclear zone ทั้งสองชนิดพบว่าสาร สกัดจากใบสาบเสือสามารถยับยั้งได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดจากดอกแค อย่างเห็นได้ชัด