การพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์โดยใช้กลไกการติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัครวัฒน์ อยู่วิทยา, ชยุตพล จิรสิริสุข, จิรภัทร อัศวเลิศวิสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยา อินโท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตพลังงานและความทนทานต่อสภาพอากาศของชุดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ และเพื่อออกแบบและติดตั้งระบบการผลิตและจ่ายพลังงานจากชุดอุปกรณ์สำหรับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องเรียนในชีวิตประจำวัน โดยมีขั้นตอนการทำงานคือ ออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบประสิทธิภาพการผลิต เก็บสะสม และจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ และกลไกการติดตามดวงอาทิตย์ของชุดอุปกรณ์ และขาตั้ง จากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตและสะสมพลังงานระหว่างกลไกการติดตามดวงอาทิตย์ต่างๆ ที่ติดตั้งบนขาตั้ง