เครื่องแปรรูปเศษอาหารกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชญา ขันทอง, อัจฉริญาภา วงศ์แก้ว, ณิชานาฎ คิดสุขุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภาส นามแสงโคตร, พัทธดนย์ อุดมสันติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง การสร้างเครื่องแปรรูปเศษอาหารกึ่งอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเครื่องแปรรูปเศษอาหารกึ่งอัตโนมัติ 2) ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแปรรูปเศษอาหาร โดยการประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ร่วมกับการสร้างคำสั่งการทำงานอัตโนมัติผ่าน Kidbright จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแปรรูปเศษอาหารกึ่งอัตโนมัติด้วยการทดสอบความสามารถในการบดสับเศษอาหารให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้เวลาทดสอบ 10 วินาที 20 วินาที 30 วินาที 40 วินาที 50 วินาที และ 60 วินาที

การทดสอบความสามารถในการไล่ความชื้นออกจากเศษอาหารด้วยลมร้อนโดยใช้เวลา 10 นาที 20 นาที 30 นาที 40 นาที 50 นาที และ 60 นาที การทดสอบการทำงานของระบบควบคุมผ่าน kidbright เป็นระยะเวลา 10 รอบ

จากการทดลองพบว่า สามารถสร้างเครื่องแปรรูปเศษอาหารกึ่งอัตโนมัติโดยใช้คำสั่งผ่าน Kidbright ได้ตามโครงร่างที่ออกแบบเตรียมไว้ การทดสอบการทดสอบความสามารถในการบดสับเศษอาหารให้มีขนาดเล็กลงใช้เวลา 30 วินาทีจะได้ลักษณะของเศษอาหารที่เหมาะสมที่สุด การทดสอบความสามารถในการไล่ความชื้นออกจากเศษอาหารด้วยลมร้อนใช้เวลา 10 นาทีจะให้ผลการทดลองที่แตกต่างชัดเจนและเหมาะสมที่สุด และการทำงานของระบบควบคุมผ่าน kidbright สามารถทำงานได้สมบูรณ์ 100 %