การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พืชกับดักร่วมกับการใช้ Banker Plant System เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชในการปลูกมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร อ้วนแก้ว, ศิวาวุธ คำอินทร์, สิปปกร ปิยะประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทย พบปัญหาการถูกศัตรูพืชทำลายผลผลิตมานาน และส่วนใหญ่เกษตรกรจะแก้ปัญหาโดยวิธีการที่ใช้สารเคมี แต่ยังมีวิธีการที่ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค เพื่อกำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมเศรษฐกิจรวมไปถึงระบบนิเวศ คือ อาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ โครงงานนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้พืชกับดักร่วมกับการใช้ banker plant system ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีที่จะศึกษาคือ การใช้พืชกับดักร่วมกับ banker plant system โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1)แปลงมันสำปะหลังที่มีต้นขะเมือเป็นต้น กับดัก และต้นยี่หร่าเป็น banker plant system 2)แปลงมันสำปะหลังที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ผลการทดลองพบว่า แปลงที่ 1 มีความสมดุลของประชากรของแมลงมากที่สุด คือ ศัตรูธรรมชาตินั้นมีมากกว่าศัตรูพืช แสดงให้เห็นว่า พืขกับดักและ banker plant system ช่วยควบคุมกลุ่มสัตว์ข้อปล้องมากขึ้น