ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้ากันความร้อนจากเส้นใยมูลช้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุกูล อินทรกำแหง, รักษิกานต์ มะลิงาม, ฐาปนี จินดาศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวนัย ดอกไธสง, อารีรัตน์ ใจกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากชุมชนของผู้พัฒนาโครงงานเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้าง คือ บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีการเลี้ยงช้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งช้างแต่ละเชือกจะกินอาหารประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อวัน และจะขับถ่ายประมานวันละ 150 กิโลกรัม จึงทำให้พบมูลช้างตามถนนหนทางและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและทำให้บริบทในชุมชนไม่น่าอยู่ ผู้พัฒนาโครงงานจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากมูลช้าง จากการศึกษาพบว่า ในมูลช้างมีเส้นใยพืชอยู่เป็นจำนวนมาก จากข้อมูลดังกล่าวผู้พัฒนาโครงงานมีความสนใจที่จะนำมูลช้างมาผลิตเป็นแผ่นฝ้ากันความร้อนโดยใช้กาวลาเท็กซ์ น้ำยางพารา และปูนยิปซัมเป็นตัวประสาน เพื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นฝ้ากันความร้อน ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการใช้ประโยชน์จากมูลช้าง