พลาสเตอร์ธรรมชาติ สร้างสุขอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสรีภาพ สุภาสัย, ติณณ์ บุญทรง, ธีธัช ทุนดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสเตอร์ เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ปิดแผลหลังจากทำความสะอาดแผลแล้ว เพื่อป้องกันเชื้อโรค และต่างก็ใช้กันทั่วไป แต่มีข้อเสียตรงที่ไม่ทนทานต่อน้ำมากนัก ซึ่งทำให้มีการซึมของน้ำเข้าสู่แผล ทำให้อาจติดเชื้อได้ และจะรักษายากขึ้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดโครงงานของเราขึ้นเพื่อ ลดการซึมน้ำและการติดเชื้อ และยังช่วยลดการชราภาพของ เซลล์ fibroblast เป็นผลพลอยได้อีกด้วย เราจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยเทคโนโลยีที่เราคิดค้นขึ้นมา