ฟิล์มชะลอความสุกของมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวภูมิ ค้าธัญญมงคล, พีรวิชญ์ กอนดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนพันธ์ สิงห์สวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การส่งออกสินค้าเกษตร ในเดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัว 41.59% โดยส่งออกผลไม้รวม 2.85 ล้านตันซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี

ซึ่งมะม่วงเป็น 1 ใน 10 ของผลไม้ที่ส่งออกมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการส่งออกผลไม้ของไทย ซึ่งอาจส่งออกได้มากกว่านี้หากผลไม้เน่าเสียช้าลงไปอีก เลยมีการคิดค้นที่สามารถสร้างวัสดุคลุมผลไม้ที่สามารถชะลอความสุกได้นาน