การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาจากแกลบและเปรียบเทียบอัตราส่วนการผสมที่เหมาะสมระหว่าง ไดอะตอมมาเชียสเอิร์ธและซิลิกาจากแกลบเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นดูดซับความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิโรตม์ อินทศร, เกศศักดิ์ ตีรวรานันท์, ธนเดช ไชยสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อปรับความสมดุลของสภาพอากาศเพิ่มขึ้น จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าซิลิกาที่สกัดจากแกลบ ซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอยชีวมวล ซิลิกาที่สกัดจากชานอ้อย และไดอะตอมมาเชียสเอิร์ธ มีคุณสมบัติบางประการที่เหมาะสมต่อการนำมาพัฒนาเป็นแผ่นดูดซับความชื้น โครงงานเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาจากแกลบ 2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างไดอะตอมมาเชียสเอิร์ธและซิลิกาจากแกลบในการพัฒนาเป็นแผ่นดูดซับความชื้น และ 3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับความชื้นของแผ่นดูดซับความชื้นที่ได้จากไดอะตอมมาเชียสเอิร์ธและซิลิกาจากแกลบ โดยทำการทดลองเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาจากแกลบ ต่อมาเปรียบเทียบอัตราส่วนการผสมและทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับความชื้นของแผ่นดูดซับความชื้นจากไดอะตอมมาเชียสเอิร์ธและซิลิกาจากแกลบและขึ้นรูป และผู้จัดทำคาดว่าโครงงานเรื่องนี้จะทำให้ทราบข้อมูลสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาจากแกลบและทราบถึงประสิทธิภาพการดูดซับความชื้นของไดอะตอมมาเชียสเอิร์ธและแกลบ สร้างทางเลือกในการลดความชื้นในอากาศจากวัสดุธรรมชาติและนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์