แอพพลิเคชั่น Easy Parking เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ในการหาที่จอดรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพร อรรคเศรษฐัง, กรกนก ศรีวงศ์แก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อลงกรณ์ บุตรกสก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอพพลิเคชั่น Easy Parking เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ในการหาที่จอดรถ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่น Easy Parking โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor 2) สร้างแบบจำลองลานจอดรถ 3) ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่น การสร้างแอพพลิเคชั่นในครั้งนี้ใช้โปรแกรมในการดำเนินงานคือ โปรแกรม Arduino และ MIT App Inventor

การสร้างแอพพลิเคชั่น Easy Parking เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ในการหาที่จอดรถ โดย MIT App Inventor ประกอบด้วย หน้าที่ 1 หน้าจอหลักแอพพลิเคชั่น Easy Parking หน้าที่ 2 หน้าจอแสดงการใช้งานแอพพลิเคชั่น Easy Parking หน้าที่ 3 หน้าจอแสดงตัวเลือกลานจอดรถ ณ สถานที่ต่างๆ และหน้าที่ 4 หน้าจอแสดงผังลานจอดรถที่ผู้ขับขี่เลือก จากนั้นสร้างลานจอดรถจำลองและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Arduino สั่งเข้าไมโครคอน - โทลเลอร์เพื่อสั่งการทำงานของเซ็นเซอร์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและอินพุตข้อมูลเข้าแอพพลิเคชั่นเพื่อแสดง

ผลในแอพพลิเคชั่นต่อไป

จากผลการทดลองใช้แอพลิเคชั่นสรุปผลการทดลองดังนี้ เมื่อนำรถเข้าจอดในลานจอดรถจำลอง

เซ็นเซอร์จะตรวจจับวัดระทางได้ตามเงื่อนไขและส่งข้อมูลไปยังแอพพลิเคชั่น Easy Parking จากนั้นช่องจอดรถนั้นในแอพพลิเคชั่นจะปรากฏสีแดง แสดงให้ผู้ขับขี่รู้ว่าช่องจอดรถไม่ว่าง ไม่สามารถนำรถเข้าจอดได้ ส่วนช่องจอดรถที่ว่างจะปรากฏสีเขียว แสดงให้ผู้ขับขี่รู้ว่าสามารถนำรถเข้าจอดได้

ขี่ในการจอดรถ ณ สถานที่ต่างๆ