ยางนำไฟฟ้าจากนาโนคอมโพสิตของโพลิเมอร์กับท่อนาโนคาร์บอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จอมจักรพรรดิ เรืองฤทธิ์, ณัฏฐกรณ์ จั่นผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล พงศ์ดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ท่อนาโนคาร์บอนและวัสดุคอมโพสิตจากท่อนาโนคาร์บอนถูกใช้ในการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและนาโนเทคโนโลยีต่างในวงกว้าง เนื่องจากมีความแข็งและเหนียวที่สูงกว่าเหล็กกล้าแต่มีน้ำหนักที่เบา จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างวัสดุผสม ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เช่น นาโนคาร์บอนอัลลอยด์ นาโนคาร์บอนโพลิเมอร์ เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์กีฬา นอกจากนี้ท่อนาโนคาร์บอนยังเป็นสารกึ่งตัวนำยิ่งยวด จึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานซิสเตอร์ ตัวนำไฟฟ้าขนาดนาโน และตัวเก็บประจำ ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับยางนาโนคอมโพสิต (กฤษณา ศิรเลิศมุกุล,2013) พบว่าสมบัติเชิงกลยางนาโนคอมโพสิตกับนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นมีคุณภาพสมบัติเชิงกลทนต่อแรงดึงและมีสภาพยืดหยุ่นสูง

หุ่นยนต์ คือเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานในด้านต่าง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ หรืออาจมีการตั้งค่าให้หุ่นยนต์สามารถตัดสินใจได้เองในระดับใดระดับหนึ่ง การควบคุมระบบต่าง ๆ ในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ สามารถทำได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติ โดยทั่วไปหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสำหรับงานที่มีความยากลำบากหรืออันตรายเช่น งานสำรวจในพื้นที่บริเวณแคบ งานสำรวจในบริเวณที่เกิดภัยพิบัติ หรืองานสำรวจบนผิวของดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ต่าง ๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในหลากหลายด้าน เช่น ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการแพทย์ ด้านงานสำรวจทั้งในโลกเราและงานสำรวจในอวกาศ หรือด้านการบันเทิง เช่นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเล่นของมนุษย์ ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้หุ่นยนต์นั้นมีลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากขึ้นเพื่อผลทางจิตวิทยาในการอาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการทำวัสดุที่มีทั้งความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ทนทานและมีคุณสมบัติที่สามารถนำไฟฟ้าได้พอประมาณ ซึ่งคือยางนำไฟฟ้าจากนาโนคอมโพสิตของโพลิเมอร์กับท่อนาโนคาร์บอน เพื่อนำไปใช้ในหลายๆด้านทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และเทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมาย เช่น การทำผิวของหุ่นยนต์เพื่อให้มีความยืดหยุ่น แข็งแรงและสามารถนำไฟฟ้าได้