การตรวจจับข้อความหลอกลวงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย Machine Learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชพล ปัญญา, ชนิตต์นันท์ อภิธนภูรินทร์, อภิสิทธิ์ ตาหลวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน, สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของข้อความหลอกลวงในโทรศัพท์สถิติปริมาณการระบาดของสแปมระบาดบนเว็ปไชต์ เว็บไชต์ facebook มีการระบากสแปมถึง 40% เว็บไชต์ twitter มีการระบาดสแปมถึง 37% และ youtube อยู่ที่ 23% (IT24Hrs,2011) โดยลักษณะของข้อความหลอกลวงจะมีเนื้อหาโน้มนาวถ้าหลงเชื่อจะถูกหลอกลวงหรือเชิญชวนให้เชื่อเพื่อทำการฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้เสียหาย ยกตัวอย่างเช่นการส่งข้อความไม่ระบุผู้รับ ข้อความภาษาอังกฤษ ภาษาที่เป็นทางการ หรือ มีการแนบลิงค์ https://bit.ly/3jSWbLQ อ้างอิงจาก หน่วยงานตำรวจภูธรวิเชียรบุรี

ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีเครื่องมือใดที่ใช้ในการคัดกรองได้จึงทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบมากโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญและผู้ใช้ที่ไม่รอบคอบ

จากที่กล่าวมาผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิธีการคัดกรองข้อความหลอกลวงโดยใช้เทคนิค natural language processing (NLP) ซึ่งเป็นการการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือภาษามนุษย์ ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ การตีความจากข้อความ และทำการเรียนรู้โครงสร้างของ

ข้อความหลอกลวงและสามารถคัดกรองข้อความหลอกลวงได้