การศึกษารูปทรงของแอ่งเชียงใหม่-ลำพูนที่มีผลต่อมลภาวะในช่วงฤดูแล้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญญา ศิลพรกรกุล, ภาสิรี อรุณมานะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรพิชญ์ ศรีคำแซง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนานาชาติเกรซ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

During certain months of the year, called burning season, farmers burn large portions of land to make room for next year’s crops. This burning releases excessive amounts of toxic, harmful chemicals into the atmosphere, also known as pollution, which become trapped in the Chiang Mai - Lamphun Basin and lower the overall air quality within the city. We propose that the area’s basin-shaped topography causes pollution from surrounding areas to be blown in by the wind and congregate in the basin, unable to escape due to the high velocity of the winds above the basin. We hypothesized that if we were to decrease the velocity above the basin, pollution would be able to escape from the basin. We used Bernoulli’s equation to calculate a theoretical relationship between wind velocity and pollution density. Then, to apply our theory we built a model using two different lengths of pipes that represent the two flowlines of pollution in the basin. We gathered data on wind velocity and pollution density from the model using LDRs with Arduino sensor and anemometers. Using our observed data, we plotted charts comparing the relationship between wind velocity and pollution. Through analyzing our results from the charts, we have concluded that the results support our hypothesis.