เคซินพลาสติกตรวจการเน่าเสียของอาหารโดยกรดจากจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัครเดช ทองงาม, อโนชา แสงโพธิ์, จันทรา พลทำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรจิตา เศรษฐภักดี, เกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “เคซีนพลาสติกตรวจการเน่าเสียของอาหารโดยกรดจากจุลินทรีย์”มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจการเน่าเสียของอาหาร ซึ่งมีสาเหตุหลักคือ จุลินทรีย์ ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนและการเพิ่มจำนวนขึ้นในอาหาร แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพอาหารนั้นเปลี่ยนไปจนไม่เป็นที่ยอมรับ การเสื่อมเสียทางจุลินทรีย์อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากเป็นการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อาจส่งผลให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ ซึ่งปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร แต่โดยทั่วไปจำนวนจุลินทรีย์ ที่ตรวจพบทำให้เกิดสี กลิ่น รส ที่ผิดปกติ ไม่เป็นที่พอใจของผู้บริโภค โดยเราสามารถตรวจพบจุลินทรีย์ในอาหารได้โดยการตรวจค่า pH ของอาหารจากพลาสติกอินดิเคเตอร์ เมื่อจุลินทรีย์อิ่มตัวจะคายคาร์บอนออกมาและทำปฏิกิริยากับน้ำจะทำให้เป็นกรด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อาหารเน่าเสีย โดยเราสามารถตรวจการเน่าเสียของอาหารได้จากกรดเหล่านี้ ดังนั้นเนื่องจากพลาสติกธรรมดาไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงนำนมมาสกัดได้เคซีน เพื่อแปรรูปเป็นพลาสติกโดยปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน (Polymerization) เพื่อทำเป็นแผ่นพลาสติกแรปอาหารที่สามารถตรวจการเน่าเสียของอาหารจากอินดิเคเตอร์ในแผ่นพลาสติก