การศึกษาปริมาณของกากกาแฟที่มีผลต่อการชะลอการสุกของกล้อวยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา ตั่นวัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิลารัฐ อรุณธัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองนี้ศึกษาปริมาณของกากกาแฟที่มีผลต่อการชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง โดยการทำการหาปริมาณของกากกาแฟที่ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัม ที่สามารถชะลอการสุกของกล้วยหอมทองได้ดีที่สุดผลปรากฏว่า การชะลอการสุกของกล้วยหอมทองที่ปริมาณของกากกาแฟ 30 40 และ 50 กรัม มีค่าการชะลอการสุกมากที่สุด และใกล้เคียงกัน ดังนั้นปริมาณที่คุ้มค่ามากที่สุดในการชะลอการสุกของกล้วยหอมทองคือ ปริมาณกากกาแฟ 30 กรัม และเมื่อนำกากกาแฟปริมาณ 30 กรัมมาทดสอบกับด่างทับทิม 6 กรัมที่มีความสามารถในการชะลอการสุก พบว่าผลการชะลอการสุกของด่างทับทิมและกากกาแฟมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรของกล้วยหอมทอง 1 กิโลกรัม ต้องใช้กากกาแฟ 50 กรัม และใช้ด่างทับทิม 10 กรัม