การเพิ่มอัตราการรอดของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ในธรรมชาติโดยการประยุกต์ใช้ปัจจัยทางกายภาพเพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์การปล่อยแตนเบียนไข่สำหรับใช้ควบคุมหนอนกออ้อยโดยชีววิธี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจเกล้า สุริฉาย, ณัฐณิชา สะตะ, ศิริภัสสร ศิริแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มอัตราการรอดของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ในธรรมชาติโดยการประยุกต์ใช้ปัจจัยทางกายภาพเพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์การปล่อยแตนเบียนไข่สำหรับใช้ควบคุมหนอนกออ้อยโดยชีววิธี