การประเมินไมโครพลาสติกในหอยสองฝาและตะกอนดินบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมิกา ลิ่มวงศ์, นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล, อภิชญา เยาว์ธานี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิ์เดช เข็มประดับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการประเมินไมโครพลาสติกในหอยสองฝาและตะกอนดินบริเวณทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ปริมาณ รูปร่าง สีของไมโครพลาสติกที่พบในหอยสองฝาและตะกอนดิน การศึกษาในครั้งนี้เพื่อประเมินการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน บริเวณทะเลสาบสงขลา โดยแบ่งเป็น 4 สถานี และประเมินการสะสมของไมโครพลาสติกในหอยสองฝาที่ชาวประมงจับได้ในบริเวณทะเลสาบสงขลา ระบุปริมาณ รูปร่าง และ สีไมโครพลาสติกที่พบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป