ฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกอินทรีย์บนพื้นผิววัสดุเมตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัตร คำมาตา, ศศิกานต์ หรรษาพนาไพร, สุนิสา ตั้งใจเจริญกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล, ไพศาล ขันชัยทิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสองแคววิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกอินทรีย์เคลือบบนพื้นผิววัสดุเมตาได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อดูดซับแสงในย่านแสงที่มองเห็นได้สำหรับใช้กับอาคารพาณิชย์เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานของอาคาร โดยการพัฒนาเน้นที่การเลือกฟิล์มสารอินทรีย์ที่ได้จากธรรมชาติที่พบในประเทศ และ แก้ปัญหาเสถียรภาพของวัสดุด้วยการประยุกต์กับพื้นผิวเมตาที่สร้างจากโครงสร้างนาโน ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มที่เคลือบบนผิวของกระโปร่งแสงIndium Tin Oxide ที่นำไฟฟ้าได้ โดยชั้นฟิล์มตั้งต้นจะประยุกต์จากฟิล์มบาง Prussian blue และ viologens ที่ถูกผสมให้เจือจางด้วยสารอินทรีย์อื่นๆ ที่ใช้ในการทดลอง