เครื่องลวกช้อนสองระบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมินทร? พิลามาศ, นายสุกัลย์ โสภาพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

​ปัจจุบันนี้ในการรับประทานอาหารต้องการความสะอาด และ ปลอดภัย และประหยัดเวลา ซึ่งก่อนรับประทานอาหารจะต้องมีการลวกช้อนหรือส้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการกิน และที่เป็นปัญหาคือการลวกช้อนแต่ละครั้งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่เราลวกช้อนไปมันจะสะอาด​ทางคณะของเราจึงสนใจและคิดที่จะแก้ปัญหาโดยการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องลวกช้อนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากในชีวิตประจำวัน อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและเป็นปัจจัย4ที่สำคัญ มนุษย์ทุกคนต้องรับประทานอาหารในแต่ละวันเพื่อใช้ในกาดำรงชีวิตแต่อาหารที่เรารับประทานนั้น บางที่ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นหากกินอาหารที่มีการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและน้ำที่ไม่สะอาดหรือการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่มาจากการใช้ช้อนและส้อม ซึ่งมีการสะสมของเชื้อโรคเป็นอย่างมากเมื่อเอาไปจุ่มในน้ำร้อนสำหรับลวกช้อนอาจจะฆ่าเชื้อโรคไม่หมด จึงทำไห้เกิดการสะสมของเชื้อโรคในเครื่องลวกช้อน เมื่อเราเอาช้อนที่สะอาดหรือไม่สะอาด เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำอาจจะติดไปกับช้อนที่เราลวกได้ จึงทำให้ส่งผลเสีย เช่น อาการท้องล่วงจากเชื้อ E.coli โดยเชื้อE.coli มักปนเปื้อนมากับอาหาร น้ำ หรือ มือของผู้ประกอบอาหาร การกำจัดนั้นทำได้ด้วยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นานกว่า15นาที แต่เครื่องลวกช้อนในปัจจุบันที่ใช้กันทั่วไปนั้นไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคชนิดนี้ให้ตายได้เพราะว่าคนที่มาใช้นั้นส่วนมากจะจุ่มช้อนไม่ถึง 15 นาทีจากการบันทึกสถิติจึงทำให้เชื้อโรคติดมากับช้อนส้อมที่ใช้รับประทานด้วย จากงานวิจัยของรวีวรรณ ศรีทองและ ภารดี ช่วยบำรุง พบว่าน้ำที่ใช้ลวกช้อนควรมีอุณหภูมิมากว่า 65 องศาเซลเซียส และควรมีการเปลี่ยนถ่ายใหม่บ่อยครั้งและต้องใช้เวลาในการจุ่มนานเพื่อฆ่าเชื้อโรค ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำสนใจประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องลวกช้อนโดยเครื่องให้ความร้อนและแสงจากUVโดยทำงานร่วมกับระบบน้ำวนเพื่อให้แสงUVช่วยฆ่าเชื้อที่อยู่ในน้ำและต้มน้ำตลอดเพื่อฆ่าเชื้อที่อยู่ที่ช้อนและส้อม

โครงงานนี้ทางคณะผู้จัดทำหวังว่าจะสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องลวกช้อนด้วยเครื่องให้ความร้อนและแสงUV ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยได้จริง คือสามารถฆ่าเชื้อจากเครื่องลวกช้อนนี้ได้ ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และ สามารถพกพาได้สะดวก