การแปรรูปเส้นใยจากใบตองเพื่อผลิตกระสอบทดแทนกระสอบพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์มณี องอาจวาณิชย์, พลอยไพลิน ตัณฑพงศ์, ธรรมยา ธรรมยาสิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดบ่อเงิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการแปรรูปเส้นใยใบตองเพื่อผลิตกระสอบทดแทนกระสอบพลาสติก มีวัตถุประสงค์ เพื่อแปรรูปเส้นด้ายจากเส้นใยใบตอง พัฒนาเป็นวัสดุทดแทนพลาสติก สำหรับผลิตกระสอบ ซึ่งในอดีตเคยมีการนำเส้นใยจากพืชหลากหลายชนิดมาใช้ แต่ปัจจุบันถูกทดแทนด้วยพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากปัญหาด้านต่างๆ โดยนำใบตองมาผ่านกระบวนการ ทางเคมี และเชิงกล เพื่อผลิตเส้นใยใบตอง จากนั้นนำเส้นใยที่ได้ มาปั่นเป็นด้าย และทอกลมเพื่อให้ได้ผืนผ้ากระสอบ จากนั้นจึงทำการขึ้นรูปให้ได้เป็นลักษณะของกระสอบ ลักษณะของเส้นใยใบตองที่ได้นั้นมีลักษณะไม่เรียบ แต่ตรงยาว สามารถนำเส้นใยจากใบตอง มาปั่นเป็นเส้นด้ายได้โดยเส้นใยเกาะกันเอง ไม่ต้องใช้ส่วนผสมของเส้นใยอื่น ระหว่างการแปรรูปจากเส้นใยสู่เส้นด้าย และจากเส้นด้ายสู่ผืนผ้ากระสอบ มีการทดสอบสมบัติทางกายภาพต่างๆ ทั้งด้านความคงทน ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น

การแปรรูปเส้นใยจากใบตองเพื่อผลิตกระสอบทดแทนกระสอบพลาสติกสามารถทำได้จริง และมี ความคงทน ความแข็งแรง และความยืดหยุ่น เหมาะกับการใช้เป็นวัสดุทดแทน นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มประโยชน์และมูลค่าของใบตอง ให้ได้ประโยชน์ทั้งตัวเกษตรกรเจ้าของต้นกล้วย ระบบอุตสาหกรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติในการลดการใช้พลาสติก

จึงควรมีการศึกษาพัฒนาการนำเส้นใยใบตองไปใช้ จากคุณสมบัติ ความคงทน ความแข็งแรง และความยืดหยุ่น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และควรมีการศึกษาการนำเส้นใยธรรมชาติชนิดอื่นมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเส้นใยชนิดอื่นๆ พร้อมทั้งเป็นวัสดุทางเลือกให้กับวงการอุตสาหกรรม