เครื่องคิดเลขตรรกศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญกิจ สุขสุวรรณวีรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมปลาย ตรรกศาสตร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก แต่มากคนที่มีความเข้าใจในตรรกศาสตร์ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเมื่อต้องการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าคำตอบที่ได้ออกมาถูกหรือไม่ เพราะว่าตรรกศาสตร์นั้นไม่มีเครื่องคิดเลขเหมือนกับคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่น ๆ ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขหาค่าคงตัวออกมาได้ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะริเริ่มที่จะพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น “เครื่องคิดเลขตรรกศาสตร์” ที่สามารถหาความเป็นสัจนิรันทร์ของประพจน์ทางตรรกศาสตร์ออกมาได้อย่างแม่นยำ และแสดงตารางค่าความจริงของประพจน์นั้น ๆ โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา และสร้างเป็นแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ ด้วยโปรแกรม Android Studio เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ แล้วด้วยความที่สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถพกพาไปได้ทุกที่ ทางผู้จัดทำจึงหวังว่า “เครื่องคิดเลขตรรกศาสตร์” จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มเด็กมัธยมปลาย และเมื่อทำแบบประเมินที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (1ปรับปรุง , 2พอใช้, 3ปานกลาง, 4ดี, 5ดีมาก) ซึ่งตัวแบบประเมินสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และข้อเสนอแนะ แล้วจึงนำข้อมูลจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำให้สามารถสรุปผลได้ว่า ในด้านการออกแบบผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี ด้านประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นนั้นสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำและค่าเฉลี่ยแบบประเมินในด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ด้านข้อเสนอแนะจากผู้ใช้มีความเห็นว่าอยากให้มีส่วนประกอบภายในแอพพลิเคชั่นมากขึ้น เช่น การหาสมมูลกันของประพจน์ และเพิ่มการความสามารถของเครื่องคิดเลขในเนื้อหาอื่น ๆ