เตาอบพลังงานเเสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยขาติ น้ำทิพย์, ณัฐดนัย ทาแกง, ธีรดนย์ เเตงเส็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านน้ำจุน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการเตาอบพลังงานแสง

อาทิตย์และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

ออกแบบและประดิษฐ์เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการนำใบเตยมาทดลองอบในเตาอบ

และแบบตากแดดธรรมดาเพื่อวัดผลประสิทธิภาพ ว่าแบบไหนสามารถใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด

โดยเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ คือ เตาอบที่เป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยการกระทำ

ดัดแปลงจากกล่องโฟมโดยให้กระจกสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เตาอบและแผ่น

สะท้อนความร้อนสะท้อนความร้อนไปทั่ว เตาอบสีดำ รับอุณหภูมิสูงขึ้นทำ ให้อาหารสุกได้