กล่องรับพัสดุอัจฉริยะสำหรับชีวิตคนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี 5G

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร กฤษณวงษ์หงษ์, ณิชกานต์ วัชรเสวี, พุฒิพร ถ้ำทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิกาญจน์ เกตุแก้ว, ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจิตรลดา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการแพทย์และเทคโนโลยี อื่น ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เชื้อไวรัสดังกล่าว ยังสามารถยึดเกาะบนพื้นผิววัสดุได้ดีอีกด้วยงานวิจัยนี้จึงทำ การประดิษฐ์กล่องรับพัสดุอัจฉริยะที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในยุคใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยี 5G สามารถฆ่าเชื้อที่ติดมากับผิวของกล่องพัสดุที่นำส่ง มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อพัสดุถูกใส่ไว้ในกล่อง ทำให้ไม่พลาดการรับพัสดุที่สำคัญ การออกแบบกล่องรับพัสดุอัจฉริยะนี้เลือกใช้วัสดุอะคริลิก มีขนาด 30*35*40 (ซม.) และมีการติดตั้งเซนเซอร์รับแสงเพื่อแจ้งเตือนการรับพัสดุ ด้วยการส่งข้อความ ไปยังไลน์ที่ตั้งค่าไว้ โดยการทดสอบได้ทำการแปรค่าขนาดของพัสดุและทดสอบ จำนวนครั้ง ของการแจ้งเตือน ผลการทดสอบพบว่า ระบบการแจ้งเตือนพัสดุมีความถูกต้องมากกว่า 90% และมีความ แม่นยำในการแจ้งเตือนว่าฝากล่องถูกเปิด 90 % โดยมีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอด UV-C ที่มีขนาดกำลังไฟฟ้า 8 วัตต์ ได้ทำการแปรค่าเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อที่ผิววัสดุ ผลการทดสอบพบว่าเวลาที่ใช้ในการฉายแสง UV-C ให้ผลดีที่สุดในการฆ่าเชื้อบนผิววัสดุ คือ เวลาที่ 15 นาที จากการทดสอบดังกล่าว ผู้พัฒนาโครงงาน ได้ทำการเชื่อมต่อระบบการแจ้งเตือนและการฆ่าเชื้อ ด้วย IoT ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติ และได้ทำการทดสอบเกี่ยวกับการกันน้ำของกล่องรับพัสดุ ผลการทดสอบพบว่ากล่องรับพัสดุสามารถกันน้ำได้ มีค่าความชื้นอยู่ที่ 57.3 ถึง 97.1 % และได้ตั้งกล่องรับพัสดุไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อดูค่าความชื้นสะสม พบว่า ความชื้นสะสมภายในกล่องอยู่ที่ประมาณ 99% นอกจากนี้ได้ทำการทดสอบอุณหภูมิภายในกล่องรับพัสดุ โดยนำกล่องรับพัสดุวางไว้กลางแดด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าอุณหภูมิภายในกล่อง อยู่ระหว่าง 31.1 ถึง 37.2 องศาเซลเซียส จากข้อมูลดังกล่าวทางผู้พัฒนาโครงงานจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานต่อไปในด้านระบบควบคุมความชื้น และพัฒนาบอร์ด Arduino ให้มีการใช้ซิมได้ เพื่อนำไปสู่เทคโนโลยี 5G