โปรแกรมช่วยเหลือและพัฒนาการเขียนโค้ดดิ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณัทพงษ์ อินประดิษฐ์, ณัฐวรรธน์ คัมภิรานนท์, ธฤต ไชยสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาในปัจจุบันส่วนมากในการเขียน coding มีการตกหล่นของโค้ดซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยซึ่งอาจเกิดจากการที่เราลืมตัวแปรบางตัวหรือไวยากรณ์ไม่ถูกหลักหรืออาจจะเป็นการที่เราเรียบเรียงไม่ถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่ได้มีการแก้ปัญหาโดยการ copy วางแต่การ copy วางส่วนมากก็มีปัญหาคือคนไม่รันเนื่องจากการ copy ไม่ครบหรือไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของตัวโปรแกรมที่ใช้อ่านซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำให้งานเสร็จล่าช้าทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดตัวโปรแกรมที่สามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ให้ลดน้อยลงและง่ายต่อการใช้งานโดยการใช้งานเพียงแค่คุณสามารถร่างแต่ตัวโปรแกรมของเราไปวางในตัวโค้ดหมึกซึ่งคล้ายกับการลากโค้ดบล็อกไปต่อโดยไอเดียเหล่านี้ได้มาจากในช่วงวัยประถมที่สามารถเขียนคำสั่งหุ่นยนต์เพียงแค่การลากบอกต่อซึ่งมันง่ายดายมาก