โปรแกรมปรับท่าทางการนั่ง เพื่อลดปัญหาภาวะ office syndrome

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร ทรัพย์บำเรอ, ชัญญา ศิริพิพัฒนมงคล, ปิยมน นวลใส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์, จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง โปรแกรมปรับท่าทางการนั่ง เพื่อป้องกันปัญหาภาวะ office syndrome มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาโปรแกรมตรวจจับท่านั่งการทำงานให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ โดยการใช้สมการหลายตัวแปรในการคำนวณลักษณะท่าทางการนั่งของผู้ใช้งาน ทำการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมตรวจจับที่พัฒนาขึ้น ในด้านความไว ความจำเพาะ ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของชุดข้อมูลที่บันทึกได้ และทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้โปรแกรมตรวจจับการนั่งเพื่อป้องกันปัญหาภาวะ office syndrome โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเก็บข้อมูล

ผลการพัฒนาโปรแกรมพบว่า โปรแกรมปรับท่าทางการนั่งเพื่อป้องกันปัญหา office syndrome มีประสิทธิภาพในการปรับท่าทางการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าความไวในการตรวจจับเท่ากับ 87.78% และค่าความจำเพาะเท่ากับ 86.67% โปรแกรมสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานมีมุมระหว่างตาถึงไหล่ทำมุม 10 องศา ในการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของมุมกับมุมที่วัดได้จริงจากโกนิโอมิเตอร์มีค่าเท่ากับ 3.06 ± 3.47 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงระหว่างตาถึงไหล่ที่วัดได้ โดยพบว่า ความสูงระหว่างตาถึงไหล่มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของโปรแกรมและความสูงระหว่างตาถึงไหล่กับความกว้างระหว่างไหล่ทั้งสองข้างมีความสัมพันธ์ทางตรงกับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และผลการสำรวจจากอาสาสมัครจำนวน 30 คน โดยเป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างละ 15 คนพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย 4.77 ±0.43 แสดงถึงแนวโน้มที่สามารถนำโปรแกรมไปใช้ได้จริงและป้องกันปัญหา office syndrome ได้