ระบบเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา ภักดีรักษ์, ปัณณภัทร กล่ำถนอม, พันแสง โฆษะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วสิศ ลิ้มประเสริฐ, สุเปญญา จิตตพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์