การศึกษาและหาความสัมพันธ์ของผลต่างระหว่างผลคูณและผลบวกของจำนวนจริงสองจำนวน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภาพร รุ่งจิตวรานนท์, ฐิติมาภรณ์ ปิยะพันธุ์, ศิรินันท์ รักสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาวเรือง บุตรทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก และคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ในการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กในช่วงมัธยมศึกษามีปัญหาต่างๆมากมาย เช่น นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้ นักเรียนทำโจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนไม่ได้ นักเรียนบวก ลบ จำนวนตั้งแต่ 2 หลักขึ้นไปไม่ได้ นักเรียนบวก ลบ คูณ หาร เลขยังไม่แม่นยำ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดทำจึงได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการบวกระหว่างจำนวนจริงสองจำนวน เพื่อความสะดวกในการหาค่าของผลลัพธ์หรือจำนวนอีกจำนวนหนึ่งที่เราต้องการทราบ