การศึกษาความเหมาะสมของการดูดซับน้ำมันพืชดอกหญ้าวงศ์Poaceae เพื่อช่วยในการดูดซับคราบน้ำมันในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชสา สุระเสียง, จุฬาทิพย์ ประเสริฐสังข์, ปรียาภรณ์ เยี่ยงอย่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญชิดา โครมกระโทก, สมเกียรติ แก้ววิเวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันครัวเรือนมักพบปัญหาคราบน้ำมันพืชที่เกิดจากการประกอบอาหาร คราบน้ำมันต่างๆทำให้ท่อน้ำทิ้งอุดตัน และเมื่อน้ำมันที่อยู่ในรูปอิมัลชันก่อให้เกิดการกำจัดยาก เนื่องจากเกิดการประสานระหว่างน้ำมันกับน้ำ หากทิ้งในท่อน้ำทำให้ก่อเกิดน้ำเน่าเสีย น้ำมัน และไขมัน จากการประกอบอาหาร หรือมาจากเศษอาหาร เมื่อปนเปื้อนไปในสิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดปัญหาได้ เนื่องจาก คราบน้ำมันและไขมัน ไม่สามารถละลายน้ำได้ จึงไปอยู่ในบริเวณผิวน้ำ ทำให้ออกซิเจนในอากาศ ไม่สามารถละลายลงไปในน้ำได้ สิ่งมีชีวิตในน้ำจึงขาดก๊าซออกซิเจน เพื่อนำไปใช้ในการหายใจ ส่งผลให้พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเริ่มตาย เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมา ดังนั้น หากมีการกำจัดไขมันและน้ำมันเหล่านี้ออก จะช่วยลดการเกิดปัญหา ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้สังเกตพบว่าดอกหญ้าวงศ์ Poaceae มีการดูดซับน้ำในปริมาณน้อยมาก ทำให้ดอกหญ้าวงศ์ Poaceae ไม่ค่อยเปียกน้ำ จึงได้นำดอกหญ้า วงศ์ Poaceae มาทดสอบเพื่อดูการดูดซับระหว่างน้ำกับน้ำมัน โดยใส่น้ำมันบนผิวน้ำ พบว่ามีการดูดซับน้ำมันในปริมาณมาก จึงได้นำดอกหญ้าวงศ์ Poaceae 5 ชนิดมาศึกษาได้แก่ ดอกหญ้าขจรจบ ดอกหญ้าแดง ดอกหญ้าเลา ดอกหญ้าคา และดอกหญ้ารังนก เพื่อศึกษาการดูดซับน้ำมัน

จากการศึกษาเปรียบเทียบการดูดซับนำดอกหญ้าวงศ์ Poaceae มาศึกษาเปรียบเทียบการดูดซับน้ำมันพืช พบว่าดอกหญ้าเลาสามารถดูดซับน้ำมันพืชได้ดีที่สุด รองลงมา ดอกหญ้าคา ดอกหญ้าแดง ดอกหญ้าขจรจบ และดอกหญ้ารังนก ตามลำดับ และเมื่อนำมาดูดซับน้ำมันพืชบนผิวน้ำ พบว่า ดอกหญ้าแดง สามารถดูดซับน้ำมันพืชบนผิวน้ำได้ดีที่สุด รองลงมา ดอกหญ้าคา ดอกหญ้าขจรจบ และดอกหญ้าเลากับดอกหญ้ารังนกสามารถดูดซับได้ปริมาณเท่ากัน

จึงได้นำน้ำและน้ำมันพืชมาอยู่ในรูปอิมัลชัน พบว่า ดอกหญ้าคาสามารถดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด รองลงมา ดอกหญ้าแดง ดอกหญ้ารังนก ดอกหญ้าขจรขบ และดอกหญ้าเลา น้ำมันพืชที่เหลือจากการดูดซับเหลือดังนี้ 6.23, 8.71, 9.29, 10.15, 10.20 กรัม ส่วนน้ำที่เหลือจากการดูดซับของดอกหญ้า พบว่า ดอกหญ้าเลามีการดูดซับน้ำน้อยที่สุด รองลงมา ดอกหญ้าขจรจบ ดอกหญ้าแดง ดอกหญ้าคา และดอกหญ้ารังนก ซึ่งปริมาณน้ำที่เหลือดังนี้ 15.89, 15.81, 14.51, 9.72, 9.24 กรัม ตามลำดับ