การศึกษาปฏิกิริยาของสารประกอบ Silver Halide ต่อรังสี UV และความอันตรายของรังสี UV ที่ส่งผลกระทบต่อผิวหนังมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ์ ปลื้มถนอม, ธัญพิสิษฐ์ กังเสถียร, ณัฏฐ์ธวิญ จิตต์ชวลิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร ภูมิประเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์