เขียนคำแล้วแปลงเสียงเป็นเสียงใครก็ได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปองคุณ เครือกนก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติวรรณ ศิริวัฒนกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ TTS Clone เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี Text-to-Speech (TTS) ที่สามารถสร้างเสียงของคำพูดออกมาได้อย่างเหมือนมนุษย์ เพื่อช่วยเสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการ TTS ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะคนตาบอดที่อาจมีความยากลำบากในการติดต่อและแสดงออกในการสื่อสาร.

โครงการนี้เน้นไปที่การพัฒนาระบบ TTS ที่มีคุณภาพสูงและมีความเสถียรในการใช้งานประจำวัน โดยรวมแล้วโครงการมีลักษณะดังนี้:

  1. ‘การสร้างเสียงมนุษย์เสมือน’: โครงการนี้มีความมุ่งหวังในการพัฒนาโมเดล TTS ที่สามารถสร้างเสียงคนพูดแบบมนุษย์ได้อย่างใกล้เคียงกับคนจริง โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้างสมการเสียงที่คมชัดและน่าสนใจ.

  2. ‘ความสามารถในการปรับแต่ง’: โครงการนี้นำเสนอความสามารถในการปรับแต่งเสียง TTS ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งสามารถปรับความสูงเสียง ราวกับในการสื่อสารจริง ๆ ได้.

  3. ‘การสนับสนุนหลากหลายภาษาและสถานการณ์’: โครงการนี้มีการพัฒนาให้สามารถใช้งานในหลายภาษาและสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในการสื่อสารประจำวัน การอ่านข้อความ หรือการให้คำแนะนำ.

  4. ‘การรองรับผู้ใช้ใบ้’: หนึ่งในจุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการคือการรองรับคนใบ้ โดยการใช้งานที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในอุปกรณ์การสื่อสารพกพา และการใช้งานผ่านหน้าจอพิเศษสำหรับคนใบ้.

  5. ‘การพัฒนาเป็นโอเพนซอร์ส’: โครงการนี้ส่งเสริมให้เป็นโครงการเปิด (open source) เพื่อให้มีการพัฒนาและการร่วมมือกับชุมชนได้ และเพื่อเพิ่มความคงทนและความน่าเชื่อถือของระบบ.

โครงการ TTS Clone นี้เป็นหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของคนตาบอด และเป็นตัวอย่างดีของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีความจำเป็น.