นวัตกรรมโซล่าเซลล์LED

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารเมศ เดชรัศม ี, ธนาดุล ไชยเลิศ, ณภัทร สุวะจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพงษ์ พิมพ์สาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพลังงานที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จากแหล่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราเช่น พลังงานจากน้ำ พลังงานจากลม พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ พลังงานเหล่านี้นับวันจะมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นและแหล่งพลังงานบางแหล่งนับวันจะน้อยลง พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในเกือบทุกประเภท จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความต้องการใช้ พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นจึงส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ เราต้องหาพลังงานทดแทนหรืออุปกรณ์ที่ช่วยลดการใช้งาน พลังงานไฟฟ้าโดยที่มนุษย์ยังสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ดังนั้น

ผู้จัดทำโครงงานนี้จึงได้เลือกโครงงานโซล่าเซลล์LEDพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้และกักเก็บพลังงานไว้ใช้ต่อไป